6977301725
6974479464
6972038117
Στάσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενετική διάγνωση
Στάσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενετική διάγνωση
Περίληψη:

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει μέσω ερωτηματολογίου τις στάσεις των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη γενετική διάγνωση καθώς και τη συσχέτιση μεταξύ αυτών και της στάσης των μαθητών στη βιολογία ή των γνώσεών τους σχετικά με βασικές έννοιες της γενετικής. Το δείγμα αποτελούνταν από 617 μαθητές Γ" Γυμνασίου, Α", Β" και Γ" λυκείου. Οι μαθητές του δείγματος ήταν γενικά θετικοί στη γενετική διάγνωση ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία τους. Ωστόσο, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με την κατεύθυνση των μαθητών της Γ" Λυκείου. Τέλος, η έρευνά μας έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ της στάσης των μαθητών προς τη βιολογία και της στάσης τους απέναντι στη γενετική διάγνωση, καθώς και μια θετική σχέση ανάμεσα στις γνώσεις γενετικής των μαθητών και στις στάσεις τους απέναντι στη γενετική διάγνωση. Τα αποτελέσματα της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος αγωγής υγείας σχετικού με τη γενετική διάγνωση σε ένα γυμνάσιο στην Ελλάδα, με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές γενετικές έννοιες, καθώς και τις διαδικασίες και τις προεκτάσεις των γενετικών εξετάσεων.