6977301725
6974479464
6972038117
Οι απόψεις εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Βιοηθικής ως διδακτικού αντικειμένου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό Σχολείο)
Οι απόψεις εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Βιοηθικής ως διδακτικού αντικειμένου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό Σχολείο)
Περίληψη:

Η παρούσα πιλοτική έρευνα (pilot survey), αποτελεί προπομπό μιας ευρύτερης έρευνας που αποσκοπεί στην καταγραφή της άποψης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ), σχετικά με την προώθηση του Βιοηθικού Εγγραμματισμού στην ΠΕ, με την εισαγωγή της Βιοηθικής ως διδακτικού αντικειμένου στο Δημοτικό Σχολείο. Η έρευνα διεξήχθη στην Αθήνα, από 10 Μαρτίου έως 10 Μαΐου 2020 και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου πιθανών αδυναμιών του ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολογίου) πριν την οριστικοποίηση του. Για τη συλλογή του δείγματος επιλέχθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας (snow-ball sampling) σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων σε δημοτικά σχολεία. Η έρευνα πληροί τις προϋποθέσεις της μικτής ερευνητικής μεθόδου, ποιοτικής και ποσοτικής αναζήτησης (τριγωνοποίηση). Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου ανοιχτού τύπου και υποχρέωση των ερωτηθέντων την ελεύθερη απάντηση σε 10 ερωτήματα που αφορούν στην εισαγωγή της Βιοηθικής ως διδακτικού αντικειμένου στην ΠΕ, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την Μέθοδο Ανάλυσης Περιεχομένου (content analysis method). Η πλειονότητα αυτών ανταποκρίθηκε θετικά στην προοπτική δημιουργίας μαθήματος Βιοηθικής για την ΠΕ, εκφράζοντας σκέψεις και προβληματισμούς που αφορούν στην πραγμάτωση του εγχειρήματος. Το σημαντικότερο από τα ευρήματα είναι η αντίληψη της σπουδαιότητας της προώθησης του Βιοηθικού Εγγραμματισμού στην ΠΕ.