6977301725
6974479464
6972038117
Οι Παρεμποδιστικοί Παράγοντες Εφαρμογής του Διαπολιτισμικού Μοντέλου Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση
Οι Παρεμποδιστικοί Παράγοντες Εφαρμογής του Διαπολιτισμικού Μοντέλου Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση
Περίληψη:

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει τους παρεμποδιστικούς παράγοντες που συμβάλλουν ανασταλτικά στην ορθή εφαρμογή του διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συστημικής ανασκόπησης, εξετάζοντας έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης την περίοδο 2005-2018. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η διαπολιτισμικής εκπαίδευση στη Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια με σημαντικότερα, τα επικοινωνιακά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της μη κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας από τους αλλοδαπούς μαθητές και την ανεπάρκεια του κατάλληλου γνωστικού διαπολιτισμικού κεφαλαίου από την εκπαιδευτική κοινότητα. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζει το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των αλλοδαπών μαθητών. Το άρθρο ολοκληρώνεται παραθέτοντας μία σειρά προτάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξάλειψη των προαναφερόμενων προβλημάτων.