6977301725
6974479464
6972038117
Πηγές συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του νομού Καβάλας.
Πηγές συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του νομού Καβάλας.
Περίληψη:

Οι ανθρώπινες συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες και ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, καθώς είναι αποτέλεσμα της καθημερινής επικοινωνίας των ατόμων, στην προσπάθειά τους να συνεργαστούν και να λάβουν από κοινού αποφάσεις για διάφορα ζητήματα. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των πηγών των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καβάλας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 120 εκπαιδευτικούς του νομού, τον Φεβρουάριο του 2020. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η βασικότερη αιτία των υπηρεσιακών συγκρούσεων ήταν η κατανομή των τάξεων. Στις συχνότερες αιτίες των προσωπικών συγκρούσεων αναφέρθηκαν η μεταφορά σχολίων, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα των συναδέλφων, που είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών.