6977301725
6974479464
6972038117
Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης για μαθητές με δυσλεξία: παράδειγμα εφαρμογής στα μαθηματικά Α΄ γυμνασίου
Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης για μαθητές με δυσλεξία: παράδειγμα εφαρμογής στα μαθηματικά Α΄ γυμνασίου
Περίληψη:

H επιλογή των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και συλλογής πληροφοριών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της αξιολόγησης. Η τελική αξιολόγηση υλοποιείται μετά το τέλος της διδασκαλίας και στοχεύει στην ανατροφοδότηση για τους μαθητές. Ειδικότερα, για τους μαθητές με δυσλεξία, η διδακτική αξιολόγηση μέσω της τελικής αξιολόγησης βοηθάει στον προσδιορισμό επίδοσης και κριτηρίου. Σκοπός της εργασίας ήταν ο σχεδιασμός τελικής αξιολόγησης για 5 μαθητές με δυσλεξία στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών Α΄ γυμνασίου. Εφαρμόστηκαν τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης μαθητών με δυσλεξία. Η εφαρμογή γινόταν κατόπιν ολοκλήρωσης των διδακτικών ενοτήτων και ως πρόγραμμα προσομοίωσης για τις προαγωγικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, οι μαθητές έδειξαν διάθεση συμμετοχής στις δοκιμασίες, μειώθηκε το άγχος επίδοσης και αναδείχτηκε η εναλλακτική αξιολόγηση ως αποτελεσματική μορφή αξιολόγησης μαθητών με δυσλεξία. Συμπερασματικά, η αυθεντική αξιολόγηση μαζί με τη διαφοροποίηση τελικού προϊόντος βοήθησε τους μαθητές να αξιοποιήσουν τον βαθμό ετοιμότητας και το μαθησιακό τους προφίλ.