6977301725
6974479464
6972038117
Πρόγραμμα παρέμβασης στρατηγικών για κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου σε δίγλωσσα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Πρόγραμμα παρέμβασης στρατηγικών για κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου σε δίγλωσσα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Περίληψη:

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η εφαρμογή ειδικού προγράμματος παρέμβασης με διδασκαλία μαθησιακών στρατηγικών σε ελληνοπόντιους/ες μαθητές/τριες με προφίλ που υποδεικνύει πιθανότητα ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών. Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε σε ομάδα πέντε παιδιών, τα οποία επιλέχθηκαν μέσα από δείγμα 31 μαθητών/τριών που φοιτούσαν στη Γ’ και Δ’ δημοτικού σε σχολεία της Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου το 2017. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία συλλογής δεδομένων το Ανιχνευτικό Κριτήριο Μαθησιακής συμπεριφοράς (Learning Disabilities Diagnostic Inventory), το Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-αΤ-ω (ΙΙ) και τα κριτήρια επίδοσης Γ’ και Δ’ δημοτικού, ενώ μετά την εφαρμογή του προγράμματος επαναξιολογήθηκε η επίδοση των παιδιών με κριτήρια επίδοσης. Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του προγράμματος έδειξαν πως η χρήση στρατηγικών από τα παιδιά συνέβαλε στην κατανόηση του νοήματος ενός κειμένου και στη βελτίωση της αφηγηματικής λειτουργίας.