6977301725
6974479464
6972038117
Αντιλήψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων για την καθημερινή αξία των μαθηματικών
Αντιλήψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων για την καθημερινή αξία των μαθηματικών
Περίληψη:

Τα μαθηματικά ετυμολογικά ταυτίζονται με τη μάθηση και αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο ερμηνείας και κατανόησης του κόσμου. Για να μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στο σχολικό περιβάλλον, κρίνεται σημαντική η ανίχνευση των αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων για θέματα που άπτονται του πεδίου των μαθηματικών. Για τον λόγο αυτό, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εστιάσει και να μελετήσει τις αντιλήψεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Εσπερινά Λύκεια, σχετικά με την αξία των μαθηματικών σε πεδία της καθημερινής ζωής. Στην έρευνα συμμετείχαν 114 ενήλικοι, που φοιτούν σε δομές εκπαίδευσης, όπως τα ΣΔΕ και τα Εσπερινά Λύκεια. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Η στατιστική επεξεργασία των αποκρίσεων των εκπαιδευομένων ανέδειξε την ισχυρή τους πεποίθηση για τον αντίκτυπο των μαθηματικών σε τομείς της καθημερινής πρακτικής, με τους εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ να δηλώνουν θετικότερες απόψεις σε σχέση με τους ομολόγους τους των Εσπερινών Λυκείων.