6977301725
6974479464
6972038117
Η ικανοποίηση εν δυνάμει εκπαιδευτικών από την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα της Ελλάδας
Η ικανοποίηση εν δυνάμει εκπαιδευτικών από την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα της Ελλάδας
Περίληψη:

Η πρακτική άσκηση των εν δυνάμει εκπαιδευτικών είναι κομβικής σημασίας καθώς συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη αυτών, μέσω σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Προς τούτο, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ικανοποίησης των φοιτητών - εν δυνάμει εκπαιδευτικών από την πρακτική άσκηση που υλοποιούν στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε σε 184 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Το λογισμικό SPSS v.24 και ο δείκτης Cronbach"s alpha έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεδομένων και την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, αντίστοιχα. Το κύριο αποτέλεσμα φαίνεται να είναι η ικανοποίηση των φοιτητών - εν δυνάμει εκπαιδευτικών από την πρακτική τους άσκηση. Ωστόσο, ορισμένα δημογραφικά, προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά φαίνεται να επηρεάζουν και να διαφοροποιούν το κύριο αποτέλεσμα.