6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία: κίνητρα, προσδοκίες και οφέλη
Εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία: κίνητρα, προσδοκίες και οφέλη
Περίληψη:

Τα άτομα με οπτική αναπηρία πολύ συχνά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού ή βιώνουν τον αποκλεισμό, καθώς οι δυνατότητες πρόσβασής τους σε μια σειρά δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Τις τελευταίες δεκαετίες και προκειμένου να περιοριστούν οι κοινωνικές και οι εκπαιδευτικές ανισότητες έχουν δοθεί συγκεκριμένες δυνατότητες στην εν λόγω κατηγορία ατόμων. Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των κινήτρων, των προσδοκιών και των οφελών που αποκομίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία από τη φοίτησή τους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικής Αγωγής. Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας αξιοποιήθηκε η δειγματοληπτική μέθοδος με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων. Στην έρευνά μας συμμετείχαν 51 άτομα με οπτική αναπηρία. Από τα ευρήματά μας προκύπτει ότι τα κίνητρα, οι προσδοκίες και τα οφέλη από τη φοίτησή τους στα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής ενέχουν επαγγελματικές/εργασιακές, προσωπικές και κοινωνικές προεκτάσεις.