6977301725
6974479464
6972038117
Το άγχος για τη σχολική επίδοση στα δύο φύλα
Το άγχος για τη σχολική επίδοση στα δύο φύλα
Περίληψη:

Το παρόν άρθρο διερευνά το άγχος για τη σχολική επίδοση ανάμεσα στα δύο φύλα. Προσδιορίζεται η έννοια του άγχους και των συμπτωμάτων του και εξετάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στην αξιολόγηση του μαθητικού πληθυσμού και την πρόκληση άγχους υπό το πρίσμα των δύο φύλων. Διερευνώνται οι απόψεις και οι αντιδράσεις μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τις κοινωνικές προσδοκίες για την σχολική επίδοσή τους ενώ παράλληλα εντοπίζονται και αποτυπώνονται ομοιότητες και διαφορές, που καθορίζονται από το φύλο.