6977301725
6974479464
6972038117
Συνδημιουργία ταινιών μικρού μήκους με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τιων Δημοτικού Σχολείου ως προς τον σχολικό εκφοβισμό
Συνδημιουργία ταινιών μικρού μήκους με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τιων Δημοτικού Σχολείου ως προς τον σχολικό εκφοβισμό
Περίληψη:

Ο εκφοβισμός έχει προσελκύσει παγκόσμιο ερευνητικό ενδιαφέρον κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεών του στoυς/στις μαθητές/τριες. Στην παρούσα έρευνα, 20 μαθητές/τριες της έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου συμμετείχαν στη δημιουργία και τη δραματοποίηση τριών ταινιών μικρού μήκους σχετικά με το body shaming, τις φυλετικές διακρίσεις και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της διάστασης του φύλου ως προς τον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση, ο εντοπισμός πιθανών αλλαγών στη συμπεριφορά μετά τη διαδικασία της δημιουργίας ταινιών και η αποτύπωση των στρατηγικών που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Διερευνήθηκε η υπόθεση μείωσης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς καθώς και της θυματοποίησης στους/στις μαθητές/τριες που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία δραματοποίησης. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως αγόρια και κορίτσια εμφάνιζαν περισσότερη εκφοβιστική συμπεριφορά καθώς και συμπεριφορά θύματος πριν τη συμμετοχή τους στις δράσεις και λιγότερη μετά από την ολοκλήρωση αυτών. Τα κορίτσια έτειναν επίσης να χρησιμοποιούν στρατηγικές όπως η αυτοπεποίθηση ή η απόσυρση. Τα ευρήματα αυτά κάνουν σαφές πως τα σχολικά προγράμματα κατά του εκφοβισμού δύνανται να επηρεάσουν και να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των μαθητών/τριων και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους/τις επαγγελματίες της εκπαίδευσης, ερευνητές και υπεύθυνους/ες χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.