6977301725
6974479464
6972038117
Η εφαρμογή της αντεστραμμένης διδασκαλίας στη γεωμετρία
Η εφαρμογή της αντεστραμμένης διδασκαλίας στη γεωμετρία
Περίληψη:

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει, διερευνήσει τη χρήση της μεθόδου της αντεστραμμένης διδασκαλίας (flipped learning) στο μάθημα της γεωμετρίας. Επίσης διερευνάται το κατά πόσο η μέθοδος της αντεστραμμένης διδασκαλίας συμβάλει στα επιμέρους παιδαγωγικά οφέλη, στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών αλλά και στην αυτονομία αυτών, με την αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας αξιοποιείται το λογισμικό που είναι πλέον κατάλληλο για τη διδασκαλία της γεωμετρίας the geometer"s sketchpad. Η εργασία έγινε κατά το διάστημα στο οποίο η διδασκαλία των μαθημάτων στα σχολεία γινόταν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 228 μαθητές/τριες Β’ Λυκείου και έξι εκπαιδευτικοί σχολείων της Θεσσαλίας. Από την εργασία αυτή φαίνεται ότι όταν ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει την εισαγωγή των νέων διδακτικών εννοιών του μαθήματος με τον κατάλληλο τρόπο, τότε μπορεί η μέθοδος της αντεστραμμένης διδασκαλίας να είναι περισσότερο αποτελεσματική από την παραδοσιακή μέθοδο της διδασκαλίας.