6977301725
6974479464
6972038117
Η σημασία της διοικητικής κατάρτισης στην αποτελεσματικότητα των σχολικών ηγετών
Η σημασία της διοικητικής κατάρτισης στην αποτελεσματικότητα των σχολικών ηγετών
Περίληψη:

Η ποιοτική σχολική ηγεσία αποτελεί τον βασικό πυλώνα αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας και βελτίωσης της μάθησης. Οι αυξανόμενες και πολυπλοκότερες ευθύνες που επιβάλλονται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων αυξάνουν την ανάγκη τα ηγετικά στελέχη να λαμβάνουν ειδική προετοιμασία για το απαιτητικό τους ρόλο, για την ανάδειξη αποτελεσματικότερων ηγετών και την παραγωγή αποδοτικότερων εκπαιδευτικών συστημάτων (Bush, 2009). Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών ως προς τη σημασία της διοικητικής κατάρτισης, ως προσόν για την αποτελεσματικότητα των διευθυντών στην σχολική μονάδα. Δείγμα της παρούσης έρευνας αποτέλεσαν 143 νηπιαγωγοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ποσοτική προσέγγιση, με τη μέθοδο της επισκόπησης, ενώ ως βασικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την διοικητική κατάρτιση, ως αναγκαίο προσόν των διευθυντών για την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στο πολυσύνθετο έργο τους.