6977301725
6974479464
6972038117
Η υλοποίηση της υποχρεωτικής σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Webex) στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την οπτική των εκπαιδευτικών
Η υλοποίηση της υποχρεωτικής σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Webex) στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την οπτική των εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί το θέμα της υλοποίησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Webex) στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι όπως αποτυπώνεται από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην εν λόγω βαθμίδα. Ως αφορμή για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός της υποχρεωτικής εφαρμογής της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου του 2020. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι το επίπεδο ετοιμότητας των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μεταβάλλεται σημαντικά και μάλιστα προς θετική κατεύθυνση κατά τη δεύτερη φάση της υλοποίησής της. Κατόπιν, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι δυσκολίες/προβλήματα που φάνηκαν να δυσχεραίνουν την τηλεκπαίδευση των μαθητών με κυριότερη την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας (Webex) ή του διαδικτύου γενικότερα. Τέλος, η έρευνα ολοκληρώνεται με μια προσπάθεια αποτίμησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και πιο συγκεκριμένα παρατίθενται κατά σειρά αναφοράς οι μαθησιακοί στόχοι που επετεύχθησαν μέσω της καθημερινής τηλεκπαίδευσης των μαθητών.