6977301725
6974479464
6972038117
Η συμβολή των μοντέλων διοίκησης και των στυλ ηγεσίας των διευθυντών στην επιτυχή ή μη εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Νομό Λάρισας
Η συμβολή των μοντέλων διοίκησης και των στυλ ηγεσίας των διευθυντών στην επιτυχή ή μη εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Νομό Λάρισας
Περίληψη:

Ως καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση νοούνται οι δραστηριότητες εκείνες οι οποίες προωθούν νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις στην σχολική πραγματικότητα (Fullan, 2001). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η συμβολή των μοντέλων διοίκησης και των στυλ ηγεσίας των διευθυντών-ντριών, καθώς και δημογραφικά τους στοιχεία, στην επιτυχή ή μη εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας. Για τον σκοπό αυτό ερωτήθηκαν σχετικά διευθυντές και διευθύντριες σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι απαντήσεις των διευθυντών και διευθυντριών διαφοροποιούνται ως προς την βαθμίδα εκπαίδευσης, τα έτη υπηρεσίας και την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την εφαρμογή ή μη των καινοτόμων προγραμμάτων στα σχολεία θεωρούν ότι ευθύνονται και οι ίδιοι οι διευθυντές, η έλλειψη κινήτρων από την πολιτεία, η έλλειψη υποδομών και υλικών. Επίσης στην επιτυχή ή μη εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαίδευση θεωρούν αποτελεσματικά το «συνεργατικό» μοντέλο διοίκησης και το «δημοκρατικό» στυλ ηγεσίας.