6977301725
6974479464
6972038117
Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και η επίδρασή του στη διά βίου μάθηση των εκπαιδευτικών
Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και η επίδρασή του στη διά βίου μάθηση των εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Οι πολυδιάστατες αλλαγές παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες καθιστούν αναγκαία τη διά βίου μάθηση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω ποικίλων μορφών εκπαίδευσης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, υποβάλλουν σε κριτική εξέταση αντιλήψεις και παραδοχές τους και μεθοδεύουν έτσι την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Καθώς η συμβολή της τέχνης σε κάθε μορφή της αναδεικνύεται σημαντική γι’ αυτόν τον σκοπό,, η παρούσα εργασία εστίασε στην τέχνη του λόγου και ειδικά στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη και επιχείρησε να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης για την επίδραση της μελέτης του στη σκέψη και πρακτική τους, αξιοποιώντας ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση με ημιδομημένες συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια, σκόπιμη δειγματοληψία και θεματική ανάλυση περιεχομένου για ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα ερευνητικά ευρήματα αποκαλύπτουν τη διαχρονικότητα των καζαντζακικών κειμένων, την επιρροή τους στην παιδευτική σκέψη και πράξη, τη δυνητική συμβολή τους στην εξέλιξη της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας και πρακτικής και την προοπτική αξιοποίησής τους στη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών, προς ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας και ανάπτυξής τους.