6977301725
6974479464
6972038117
Η μαθητική συμμετοχική δραστηριοποίηση στην αναδιαμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος ως παράγοντας ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
Η μαθητική συμμετοχική δραστηριοποίηση στην αναδιαμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος ως παράγοντας ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
Περίληψη:

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην αναδιαμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος τους/τις παρέχει την ευκαιρία να εξελιχθούν σε ενεργούς, υπεύθυνους και δημιουργικούς πολίτες και να χαράξουν τη δική τους πορεία για τη δόμηση ενός βιώσιμου/αειφόρου σχολείου (Γαρίτσης, 2016). Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η εξέταση της επίδρασης της μαθητικής συμμετοχικής δραστηριοποίησης στην αναδιαμόρφωση και αξιοποίηση του σχολικού υπαίθριου χώρου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, της επικοινωνίας, της καλλιέργειας συνεργατικών, αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών αλλά και με την τοπική κοινωνία, ενήλικες και φορείς. Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων ανέδειξε ότι μαθητική συμμετοχική δραστηριοποίηση στην αναμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, με την μεγαλύτερη επίδραση να υφίσταται όταν η μαθητική συμμετοχή αρχίζει από τα αρχικά στάδια του εντοπισμού του προβλήματος και του σχεδιασμού των λύσεων.