6977301725
6974479464
6972038117
Η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL) ένα βήμα μπροστά: Διδασκαλία και αξιολόγηση της Ιστορίας στην αγγλική γλώσσα
Η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL) ένα βήμα μπροστά: Διδασκαλία και αξιολόγηση της Ιστορίας στην αγγλική γλώσσα
Περίληψη:

H Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) είναι μια πλαισιωμένη προσέγγιση μάθησης, που υποστηρίζει τη διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος γενικής παιδείας σε ξένη / δεύτερη γλώσσα και βασίζεται στο τρίπτυχο της Coyle (2007), γλώσσα μάθησης, γλώσσα για τη μάθηση και γλώσσα μέσω της μάθησης, καθώς και στα 4 Cs της Coyle (2002), περιεχόμενο (content), γνώση (cognition), επικοινωνία (communication) και κουλτούρα (culture). Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία παρουσιάζει την υλοποίηση μαθημάτων Ιστορίας στα Αγγλικά στην Α΄ τάξη του 2ου Πρότυπου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, μέσω της πλατφόρμας Webex και άλλων ψηφιακών εργαλείων, όπως edpuzzle, preceden, κουίζ και Google forms. Εκτός από την εξαιρετική ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε αποκαλύπτουν την ανάπτυξη υψηλότερης τάξης γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά και την ενίσχυση της παρώθησης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων, της δημιουργικότητας και του ψηφιακού γραμματισμού.