6977301725
6974479464
6972038117
Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων σε ένα «δημοκρατικά» συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα
Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων σε ένα «δημοκρατικά» συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα
Περίληψη:

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η θεωρητική διερεύνηση της σχέσης του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του εάν αυτός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή της συμμετοχικής διοίκησης και για την ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αρχικά, γίνεται η θεωρητική παρουσίαση των βασικών εννοιών (ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συμμετοχή εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, συμμετοχική διοίκηση) που συνιστούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης της παρούσας εργασίας και ακολουθεί η παρουσίαση επιλεγμένων δεδομένων από εμπειρικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ένα διάστημα 20 ετών και συγκεκριμένα από το 2001 έως σήμερα. Αν και το δείγμα των ερευνών που παρουσιάζονται δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο για να επιτρέπει γενικεύσεις, παρόλα αυτά αποτυπώνει στο πέρας αυτών των 20 ετών το στίγμα ενός συγκεντρωτικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που δεν επιτρέπει την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική τους πραγματικότητα.