6977301725
6974479464
6972038117
Η συμβολή του φακέλου των Θρησκευτικών της Δ’ Δημοτικού στην αποδοχή της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Η συμβολή του φακέλου των Θρησκευτικών της Δ’ Δημοτικού στην αποδοχή της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Περίληψη:

Το σχολείο δεν είναι ένας χώρος ηθικά ουδέτερος ούτε χώρος από τον οποίο απουσιάζουν οι αξίες. Ως εκ τούτου και μέσα στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης του πολλαπλού βιβλίου, η παρούσα εργασία ερευνά, με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, τον διαπολιτισμικό προσανατολισμό του φακέλου του μαθήματος των Θρησκευτικών για την Δ΄ Δημοτικού και πώς αυτός μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Αρχικά εντοπίζονται οι αναφορές που αναδεικνύουν διαπολιτισμικά στοιχεία, τα οποία κωδικοποιούνται, αναρτώνται στον πίνακα ποσοτικής ανάλυσης και σχολιάζονται στην ποιοτική ανάλυση που ακολουθεί. Η διαπολιτισμική διάσταση του εγχειριδίου αναδεικνύεται μέσα από το κάθε κεφάλαιό του, αλλά και η προσφορά του στην πλήρωση του ελλείμματος της αποδοχής της διαφορετικότητας, που ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιοι μαθητές, είναι σημαντική.