6977301725
6974479464
6972038117
Αμοιβαία ικανοποίηση συνεργασίας μεταξύ ομάδων εκπαιδευτικών
Αμοιβαία ικανοποίηση συνεργασίας μεταξύ ομάδων εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Η διαπίστωση ότι η διαχείριση μιας ομάδας εκπαιδευτικών συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οδήγησε κατά το πρόσφατο παρελθόν στη διεξαγωγή συναφών ερευνών από πολλούς ερευνητές. Το παρόν άρθρο προτείνει μια μαθηματική μέθοδο για την αξιολόγηση της ικανοποίησης συνεργασίας μιας ομάδας εκπαιδευτικών και μια προοπτική έρευνας στην οποία η ικανοποίηση της συνεργασίας της ομάδας εκπαιδευτικών μπορεί να μετρηθεί με την αμοιβαία ικανοποίηση των μελών της. Κατόπιν, κατασκευάζεται μια ιεραρχία αξιολόγησης με δύο συνιστώσες και απορρέοντα κριτήρια. Σχετικά με κάθε κριτήριο, ο αμοιβαίος πίνακας αξιολόγησης με γλωσσικούς όρους δημιουργείται από την αμοιβαία αξιολόγηση των μελών βάσει της εργασιακής σχέσης. Για την κατάδειξη των δυνατοτήτων της προτεινόμενης μεθόδου επιλέχθηκε ως βέλτιστη ερευνητική μεθοδολογία η μελέτη περίπτωσης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω.