6977301725
6974479464
6972038117
Συμμετοχή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Συμμετοχή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Περίληψη:

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η αναγκαιότητα της έρευνας αναδύεται από τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής στη διαχείριση μιας τάξης και με μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σε μεθοδολογικό επίπεδο αξιοποιήθηκε η δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 110 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης φαίνεται ότι εδράζεται σε παράγοντες που συνδέονται i) με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου τους, ii) την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ειδική αγωγή, iii) τη βελτίωση της εργασιακής θέσης τους, και iv) σε προσωπικούς και κοινωνικούς λόγους. Συνολικά οι τέσσερις παράγοντες ερμηνεύουν το 65,9% της μεταβλητότητας των δεδομένων.