6977301725
6974479464
6972038117
Η ικανοποίηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την παρεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία στο Γενικό Λύκειο
Η ικανοποίηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την παρεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία στο Γενικό Λύκειο
Περίληψη:

Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στο βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Μας ενδιαφέρει η γνώμη των παιδιών για το σχολείο και ειδικότερα το Γενικό Λύκειο και οι παράμετροι που συνθέτουν ένα ελκυστικό σχολείο σύμφωνα με τις απόψεις τους. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας γίνεται στατιστική ανάλυση 200 ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από μαθητές τεσσάρων Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας, καθώς και η αναψηλάφηση των απόψεων των μαθητών μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης, ανά ομάδες συζήτησης των τριών ατόμων, από κάθε Λύκειο. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελείται στο Γενικό Λύκειο. Η ικανοποίηση των μαθητών σχετίζεται με την επίδοση και την αρέσκεια ως προς συγκεκριμένα μαθήματα. Οι μαθητές με υψηλότερες επιδόσεις είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, ενώ οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις διαπιστώνεται ότι δεν ικανοποιούνται αρκετά από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς.