6977301725
6974479464
6972038117
Η επίδραση των τεχνικών της Παιδαγωγικής Freinet στις Κοινωνικές Δεξιότητες παιδιών ηλικίας 10- 12 ετών
Η επίδραση των τεχνικών της Παιδαγωγικής Freinet στις Κοινωνικές Δεξιότητες παιδιών ηλικίας 10- 12 ετών
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αξιοποίησης των εργαλείων της Παιδαγωγικής Μεθόδου Freinet στην ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων μαθητών/τριών Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ηλικίας 10, 11 και 12 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου (Ν=223, 118 αγόρια και 105 κορίτσια), ηλικίας 10, 11, 12 ετών. Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, στην Πειραματική που συμμετείχε σε παρεμβατικό πρόγραμμα 4 μηνών με την Παιδαγωγική Μέθοδο Freinet (ν=103) και στην ομάδα ελέγχου (ν=120) η οποία ακολούθησε το πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων Φυσικής Αγωγής Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων του Υπουργείου Παιδείας. Για την αξιολόγηση των Κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του MESSY. Η ανάλυση Συνδιακύμανσης (ANCOVA) έδειξε ότι οι μαθητές/τριες της πειραματικής ομάδας στις ηλικίες των 10, 11 και 12 ετών μετά το παρεμβατικό πρόγραμμα μείωσαν τις «εχθρικές και προσαρμόσιμες συμπεριφορές» ενώ αύξησαν τις «κατάλληλες συμπεριφορές» ενώ οι μαθητές της ομάδας ελέγχου δεν παρουσίασαν καμία βελτίωση.