6977301725
6974479464
6972038117
Η Αξιολόγηση των Μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από τους Εκπαιδευτικούς με γνώμονα τις ιδεολογικές τους απόψεις.
Η Αξιολόγηση των Μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από τους Εκπαιδευτικούς με γνώμονα τις ιδεολογικές τους απόψεις.
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούν τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις ιδεολογικές τους καταβολές. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 101 εκπαιδευτικοί που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο χορηγήθηκε ηλεκτρονικά. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, βασισμένοι σε βιώματα και πολιτικές απόψεις, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό γνώμονα. Μέσω της αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων, σχετικά δηλαδή με το πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, οι ιδεολογικές καταβολές διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο, μιας και οι εκπαιδευτικοί είναι ουσιαστικά η ομάδα, η οποία βιώνει αυτού του είδους τις αλλαγές που επιφέρει η εκπαιδευτική πολιτική που υιοθετεί η εκάστοτε κυβέρνηση.