6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους
Διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους
Περίληψη:

Η μελέτη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και ο αντίκτυπός της στη διαδικασία της μάθησης έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, δηλαδή οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών στην ικανότητά τους να χειρίζονται αποτελεσματικά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη σημαντικών ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγών) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας) για την αυτό-αποτελεσματικότητά τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από 291 εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.