6977301725
6974479464
6972038117
Αυτοαποτελεσματικότητα Εκπαιδευτικών και Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα στο πλαίσιο της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: μια μελέτη περίπτωσης
Αυτοαποτελεσματικότητα Εκπαιδευτικών και Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα στο πλαίσιο της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: μια μελέτη περίπτωσης
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη διερευνά την Αυτοαποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών και τη σχέση της με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα στο πλαίσιο της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Η Αυτοαποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών αφορά στις πεποιθήσεις τους σχετικά με την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικές πρακτικές, ενώ η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα αναφέρεται στις αυτοαντιλήψεις τους για τα συναισθήματα και αντανακλάται στον διαφορετικό τρόπο σκέψης, αναγνώρισης, διαχείρισης και έκφρασης των συναισθημάτων τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων οι οποίοι αισθάνονται εξαιρετικά αυτοαποτελεσματικοί. Το χρονικό διάστημα που δίδασκαν μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών ήταν ο πιο σημαντικός προγνωστικός δείκτης της αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Επίσης, οι τέσσερις κλίμακες Αυτοαποτελεσματικότητας συσχετίστηκαν θετικά τόσο με τη συνολική Συναισθηματική Νοημοσύνη όσο και με όλες τις όψεις της και είχαν στατιστική σημαντικότητα με τις περισσότερες από αυτές αποδεικνύοντας, έτσι, ότι οι δύο έννοιες έχουν κοινά χαρακτηριστικά.