6977301725
6974479464
6972038117
Τα μαθηματικά των νηπίων - παραλλαγές του πειράματος διατήρησης του Piaget
Τα μαθηματικά των νηπίων - παραλλαγές του πειράματος διατήρησης του Piaget
Περίληψη:

Στην παρούσα ερευνητική εργασία προσεγγίζεται μια επανάληψη με παραλλαγές του πειράματος διατήρησης του Piaget. Σκοπός της έρευνας είναι η βιωματική προσέγγιση με τη μέθοδο του πειραματισμού προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Μεθοδολογικά oι διεργασίες έγιναν με δειγματοληψία μεταξύ μελέτης περίπτωσης, μέσω ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης με τη μέθοδο του πειράματος. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 3 μαθητές νηπιαγωγείου ηλικίας 5-6 ετών. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα ακολούθησαν πιστά τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως υπήρχε διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τα 3 ή τα 8 αντικείμενα. Συμπέρασμα: Το πλήθος των αντικειμένων επηρεάζει το αποτέλεσμα του πειράματος ανεξάρτητα από την καταμέτρηση ή μη των αντικειμένων από τα παιδιά. Θα μπορούσανε να υπάρξουν μελλοντικές έρευνες με περαιτέρω μετρήσεις σε ευρύτερο τοπογραφικό και ποσοτικό πλαίσιο με διόρθωση των περιορισμών της μελέτης λαμβάνοντας και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να εκθέσει την εξέλιξη μέσα στο χρόνο.