6977301725
6974479464
6972038117
Διδάσκοντας Κειμενικά Είδη μέσα από την "Πύλη για την ελληνική Γλώσσα": Το κειμενικό είδος της επιστολής
Διδάσκοντας Κειμενικά Είδη μέσα από την "Πύλη για την ελληνική Γλώσσα": Το κειμενικό είδος της επιστολής
Περίληψη:

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην ανάδειξη της χρήσης των εργαλείων που παρέχει η «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» για τη διδασκαλία κειμενικών ειδών. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της «Πύλης» βοηθά τον εκπαιδευτικό να αναδιατάξει και να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δαιδαλώδες και, ενίοτε, πυκνό εκπαιδευτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου. Οι διδάσκοντες είναι σε θέση να εμβαθύνουν ουσιαστικά στη μεθοδολογία της παραγωγής λόγου οδηγώντας επαγωγικά τους μαθητές στην κατανόηση της δομής του διδασκόμενου κειμενικού είδους, στην ενσυνείδητη επιλογή του κατάλληλου ύφους και λεξιλογίου, αντλώντας από μία ποικιλία κειμενικών παραδειγμάτων. Πρακτικά, ο συνδυασμός αυτός βοηθά στη μετάβαση προς μία μαθητοκεντρική διδασκαλία που καθιστά τον εκπαιδευτικό διαμεσολαβητή και εμψυχωτή για την κατάκτηση της γνώσης με τη χρήση της ανακαλυπτικής τεχνικής και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται παράδειγμα διδασκαλίας του κειμενικού είδους της Επιστολής.