6977301725
6974479464
6972038117
Απόψεις των Διευθυντών Λυκείων για την καινοτομία των Δημιουργικών Εργασιών
Απόψεις των Διευθυντών Λυκείων για την καινοτομία των Δημιουργικών Εργασιών
Περίληψη:

Tο 2016 εισήχθηκε εντός ωρολογίου προγράμματος στο Γενικό Λύκειο, η καινοτομία των Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.). Το άρθρο προσπαθεί να αναδείξει τις απόψεις των Διευθυντών ΓΕΛ για το βαθμό επίτευξης των στόχων του μαθήματος αυτού, και διεξάγει μια συγκριτική μελέτη των δύο θεσμικών πλαισίων εφαρμογής της καινοτομίας το 2016 και από το 2017 και μετά. Η έρευνα διήρκεσε από το Μάρτιο ως το Μάιο του 2019 και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη με 11 Διευθυντές Λυκείων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτούς η εφαρμογή της συγκεκριμένης καινοτομίας δημιουργεί πολλαπλά οφέλη όπως ανάπτυξη διερευνητικής, βιωματικής, ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Μετασχηματίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε διαδικασία ανακάλυψης από το μαθητή που τον εμπνέει στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Η εφαρμογή των Δημιουργικών Εργασιών από το 2017 και έπειτα, δείχνει να λύνει το πρόβλημα της αναστάτωσης στο σχολείο. Παρόλα αυτά το αρχικό πλαίσιο του 2016 να μοιάζει να ταιριάζει καλύτερα με τους στόχους των Δημιουργικών Εργασιών.