6977301725
6974479464
6972038117
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων: οφέλη και δυσκολίες
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων: οφέλη και δυσκολίες
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η βαθύτερη κατανόηση των οφελών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η μελέτη υιοθετεί ποιοτική προσέγγιση και αξιοποιεί την ημιδομημένη συνέντευξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 11 υποκείμενα, τα οποία είτε έχουν λάβει πρόσφατα την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας είτε συμμετέχουν την τρέχουσα περίοδο στη διαδικασία πιστοποίησης. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι χαρακτηρίζουν χρήσιμη, ωφέλιμη και αναγκαία τη διαδικασία πιστοποίησης. Αναδεικνύουν τα εκπαιδευτικά, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά οφέλη. Δυσκολίες συναντούν σε σχέση με το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους και ιδιαίτερα με την ποιότητά του αλλά και με την ανάγκη αποστήθισης του διδακτικού υλικού. Θεωρούν ότι η διαδικασία πιστοποίησης θα βελτιωθεί σημαντικά αν ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρέμβει και δρομολογήσει αλλαγές αφενός στη δομή και το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους και αφετέρου στον περαιτέρω έλεγχο των φορέων που υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων.