6977301725
6974479464
6972038117
Κοινωνική προέλευση, σχολικές επιδόσεις & κοινωνική αναπαραγωγή Οι αναπαραστάσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών
Κοινωνική προέλευση, σχολικές επιδόσεις & κοινωνική αναπαραγωγή Οι αναπαραστάσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Διαχρονικά οι έρευνες τεκμηριώνουν ότι οι μαθητές που επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν στο σχολείο κατά κανόνα προέρχονται από τα ανώτερα ή τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αντίστοιχα.
Οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις και κυρίως η αποτυχία στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αποτελούν σοβαρό πρόβλημα με αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές και συνδέονται με αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα. Η επίδοση των μαθητών πιστοποιείται και επικυρώνεται από τους εκπαιδευτικούς και συνδέεται και με τον ιδιαίτερο τρόπο διδασκαλίας και κυρίως αξιολόγησης - βαθμολόγησης που  εφαρμόζουν.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη σχέση της κοινωνικής προέλευσης με τη διαφοροποιημένη σχολική επίδοση και για τον τρόπο που αυτές διαμορφώνουν τις πρακτικές βαθμολόγησης που εφαρμόζουν.
Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί, ακούσια ή εκούσια, γνωρίζουν την κοινωνική προέλευση των μαθητών τους. Αντιλαμβάνονται επίσης τη συσχέτιση της κοινωνικής προέλευσης με τη σχολική επίδοση και οι πρακτικές βαθμολόγησης που εφαρμόζουν επηρεάζονται και από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται αυτή τη σχέση.