6977301725
6974479464
6972038117
Μέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: Μαθητής - Γονέας - Εκπαιδευτικός
Μέτοχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: Μαθητής - Γονέας - Εκπαιδευτικός
Περίληψη:

Πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής πράξης και της σχολικής ζωής του κάθε εκπαιδευτι-κού οργανισμού είναι οι εκπαιδευτικοί. Η υψηλή τους επιστημονική αλλά και εκπαιδευτική τους κατάρτιση συντελεί στην βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού. Από τη άλλη είναι ολοφάνερη και η αναγκαιότητα της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας καθώς και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων μαθητών. Η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας προκύπτει κατά κύριο λόγο, από τη συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος που έχει ο γονιός και που δημιουργείται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 9 και 21 του Συντάγματος (2008), αλλά και από την επιθυμία των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής. Το άρθρο θα προσπαθήσει με τη βοήθεια των βιβλιογραφικών αναφορών αλλά και της έρευνας όχι μόνο να αποσαφηνίσει τον ρόλο του κάθε ενός από τους εμπλεκομένους αλλά και να προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας.