6977301725
6974479464
6972038117
Πειραματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία εννοιών του ηλεκτρισμού σε μαθητή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας - Μελέτη περίπτωσης
Πειραματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία εννοιών του ηλεκτρισμού σε μαθητή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας - Μελέτη περίπτωσης
Περίληψη:

Οι έννοιες της φυσικής όπως αυτές του ηλεκτρισμού παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς την κατανόησή τους από μαθητές γενικότερα και από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ειδικότερα. Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζουν επίσης οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών γενικά για όλους τους μαθητές, οι οποίες οδηγούν σε γνωστικά εμπόδια. Η αποτελεσματική τους αντιμετώπιση αποτελεί πρόκληση τόσο από τους επιστήμονες-ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης, ανεξάρτητα από βαθμίδα και τύπο σχολείου. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις μαθητή της Α’ Γυμνασίου με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.) σε έννοιες του ηλεκτρισμού και παρατηρεί την ανταπόκρισή του σε πειραματικές εξατομικευμένες δραστηριότητες σε πραγματικά και εικονικά περιβάλλοντα, με σκοπό να αξιολογήσει το γνωστικό αποτέλεσμα που προκύπτει μετά τις παρεμβάσεις. Η αρχική συνέντευξη που προηγήθηκε της παρέμβασης έδειξε ότι ο μαθητής αφενός δεν συμμετείχε ενεργά στην σχολική τάξη, αφετέρου είχε παρόμοιες εναλλακτικές ιδέες για τις έννοιες του ηλεκτρισμού με τους συνομηλίκους του. Τα αποτελέσματα διδακτικών πειραματικών παρεμβάσεων ανέδειξαν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην πειραματική διαδικασία, την ενίσχυση της εννοιολογικής αλλαγής και τελικά τη κατανόηση σε ικανοποιητικό βαθμό εννοιών του ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής της σχολικής του βαθμίδας