6977301725
6974479464
6972038117
Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας: Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες
Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας: Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες για την ΑΣΜ στο παρελθόν (2010-2014). Με το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας θεωρήσαμε σκόπιμο να διερευνήσουμε τις απόψεις δεκατεσσάρων εκπαιδευτικών ενός Πειραματικού Λυκείου, προκειμένου να αντιληφθούμε τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ΑΣΜ και μέσω αυτών τις δυνατότητες που μπορεί να διαθέτουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα νέο πρόγραμμα ΑΣΜ. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, η συμμετοχή τους στις διαδικασίες ΑΣΜ κρίνεται διεκπεραιωτική, χωρίς να αναδεικνύεται η σημασία της ΑΣΜ για τη σχολική βελτίωση, καθώς οι δυνατότητες που αποκόμισαν από την εμπλοκή τους στις διαδικασίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Φαίνεται ότι εκτέλεσαν απλά τις οδηγίες που εστάλησαν, αφού δεν διέθεταν ιδιαίτερες γνώσεις, για να κατασκευάσουν δικά τους εργαλεία, που να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής τους μονάδας.