6977301725
6974479464
6972038117
Ο ρόλος των ΣΔΕΥ- ΕΔΕΑΥ ως νέων θεσμών στην αντιμετώπιση προβλημάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. Οι απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης
Ο ρόλος των ΣΔΕΥ- ΕΔΕΑΥ ως νέων θεσμών στην αντιμετώπιση προβλημάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. Οι απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών οκτώ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης για την αποτελεσματικότητα του θεσμού των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.). Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 164 διευθυντές και εκπαιδευτικοί. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τέσσερα ερωτηματολόγια, από τα οποία δύο συμπλήρωσαν οι διευθυντές και δύο οι εκπαιδευτικοί. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές των σχολείων, στα οποία στελεχώθηκαν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το έργο του προσωπικού τους. Όμως και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, στα οποία οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. δε στελεχώθηκαν, αποτιμούν πως στα σχολεία δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα με τη φοίτηση των μαθητών, τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν τα στελέχη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εφόσον θα είχαν στελεχωθεί.