6977301725
6974479464
6972038117
Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Μια έρευνα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας
Ο ρόλος της επιμόρφωσης στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Μια έρευνα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας
Περίληψη:

Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας, σχετικά με τη σχέση μεταξύ επιμόρφωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Η έρευνα διεξήχθη με το εργαλείο του ερωτηματολογίου ενώ η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ουδέτερη προς αρνητική στάση των εκπαιδευτικών προς τη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ ο παράγοντας φύλο δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας μεταξύ 26 και 35 ετών έχουν σαφώς πιο θετική στάση απ " ότι οι εκπαιδευτικοί άλλων ηλικιακών ομάδων, ενώ οι απόφοιτοι χωρίς οποιονδήποτε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο έχουν πολύ χαμηλότερη θετική στάση από τους άλλους. Οι καθηγητές που κατέχουν μόνιμη θέση παρουσίασαν σημαντικά λιγότερη θετική στάση απ " ότι οι αναπληρωτές ή οι ωρομίσθιοι συνάδελφοι. Όσον αφορά τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, προέκυψε ότι η έλλειψη ενδοσχολικής επιμόρφωσης θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ως το σημαντικότερο εμπόδιο, ακολουθούμενη από τη μείωση των οικονομικών πόρων. Όσον αφορά τα εμπόδια κατά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών, το σημαντικότερο εμπόδιο ήταν η έλλειψη υποστήριξης εκ μέρους του κράτους, ενώ το δεύτερο ήταν η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μαζί με την ενίσχυση των γνώσεων τους είναι ο σημαντικότερος λόγος για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, ενώ ο λόγος για την επικείμενη αξιολόγηση δεν φαίνεται να είναι σημαντικός.