6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαίδευση για την ενεργή πολιτειότητα: μία διδακτική παρέμβαση στο πρωτοβάθμιο σχολείο στο πλαίσιο του ιστορικού μαθήματος με βαση τον κύκλο μάθησης του Kolb
Εκπαίδευση για την ενεργή πολιτειότητα: μία διδακτική παρέμβαση στο πρωτοβάθμιο σχολείο στο πλαίσιο του ιστορικού μαθήματος με βαση τον κύκλο μάθησης του Kolb
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους οικοδομείται η έννοια της πολιτειότητας στο πρωτοβάθμιο σχολείο. Ειδικότερα, επιδιώκεται να αναδειχθούν μαθησιακές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν ως πεδία συγκρότησης εμπειριών και αποτελούν τον πυρήνα για τη διαμόρφωση της αντίληψης των σχέσεων μεταξύ εαυτού και κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο της έννοιας του ενεργού πολίτη. 
Επομένως, το ουσιαστικό ζητούμενο σχετικά με το πώς  οικοδομείται η έννοια του ενεργού πολίτη στο σχολείο, στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης  περιβαλλόντων μάθησης που υποστηρίζονται από  πρακτικές βιωματικής μορφής που αντανακλούν ουσιώδη μηνύματα και καλλιεργούν προσδοκίες για ενεργή ατομική δράση στο δημόσιο χώρο.
Υιοθετώντας το μοντέλο του κύκλου μάθησης του  Kolb διαμορφώνουμε  τις μαθησιακές γέφυρες με την Ιστορία και παρουσιάζουμε την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης στη σχολική τάξη.