6977301725
6974479464
6972038117
Αποτελέσματα ερευνών για το ρόλο της εργασιακής αυτονομίας στη σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και σύγκρουσης ρόλων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποτελέσματα ερευνών για το ρόλο της εργασιακής αυτονομίας στη σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και σύγκρουσης ρόλων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη:

Ο κύριος στόχος είναι η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της σύγκρουσης και της αβεβαιότητας των ρόλων με τις διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης με παράλληλη επεξήγηση της δράσης της μεταβλητής της εργασιακής αυτονομίας σε αυτές τις σχέσεις. Συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσει τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, σύγκρουσης και ασυμφωνίας των ρόλων και της εργασιακής αυτονομίας των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.