6977301725
6974479464
6972038117
Φυτά και Ζώα στο Ελληνικό Λαϊκό Παραμύθι: Οι σχέσεις τους με τον άνθρωπο
Φυτά και Ζώα στο Ελληνικό Λαϊκό Παραμύθι: Οι σχέσεις τους με τον άνθρωπο
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τον τρόπο παρουσίασης των φυτών και των ζώων και των σχέσεων που αναπτύσσει ο άνθρωπος με αυτά σε θέματα και μοτίβα του ελληνικού, λαϊκού, μαγικού παραμυθιού. Η εν λόγω έρευνα εντάσσεται στον κλάδο της Φιλολογικής Λαογραφίας. Το προς μελέτη υλικό εξετάστηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και με την κλασική μέθοδο ανάλυσης κειμένων, ακολουθώντας τη φιλολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση. Σχετικά με τον γενικότερο προβληματισμό της εργασίας αναδείχθηκε η έννοια της φύσης μέσα από ένα αναμφίβολα πλούσιο, ποιοτικό, εκπαιδευτικό υλικό, όπως είναι το λαϊκό, μαγικό παραμύθι ενώ καταδείχθηκε και η οικολογική διάστασή του. Τέλος, επιβεβαιώθηκε και επεκτάθηκε η διδακτική αξία του, ενώ αναδείχθηκε η δυνατότητα για την παιδαγωγική αξιοποίησή του υπό ένα νέο πρίσμα.