6977301725
6974479464
6972038117
Οι Ψηφιακές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σύμφωνα με το: «Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη {SWD (2016) 195 final}
Οι Ψηφιακές Δεξιότητες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σύμφωνα με το: «Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη {SWD (2016) 195 final}
Περίληψη:

Στις μέρες μας η ανάγκη απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων αναδεικνύεται ζήτημα μείζονος σημασίας πρωτίστως στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “A New Skills Agenda for Europe. Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness”, συνιστά ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων, υποστηρίζοντας μια κοινή δέσμευση για την επίτευξη ενός κοινού οράματος για τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Επίσης προβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης των ευαίσθητων πληθυσμών με τις κατάλληλες δεξιότητες, που θα οδηγήσουν στην ευημερία της κοινωνίας συνολικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών Δεξιοτήτων που καθίστανται αναγκαίες για τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, αν και στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Στο συγκεκριμένο κείμενο καλούνται τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές ψηφιακών δεξιοτήτων με τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και της κατάρτισης.