6977301725
6974479464
6972038117
Μία προσέγγιση της διδασκαλίας της «Ιστορίας της Τέχνης» μέσα από τη χρήση εικονικού περιβάλλοντος: θεωρία και πράξη
Μία προσέγγιση της διδασκαλίας της «Ιστορίας της Τέχνης» μέσα από τη χρήση εικονικού περιβάλλοντος: θεωρία και πράξη
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης. Η ιδέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτής της εκπαιδευτικής άσκησης αξιοποιεί βασικές επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές της σύγχρονης εκπαίδευσης και της διδακτικής της τέχνης μέσω των νέων τεχνολογιών, ως εργαλείο στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στην Εικονική Πραγματικότητα (ΕΠ), η οποία αποτελεί ένα έγκυρο γνωστικό και θεμελιώδες τεχνολογικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι χρήστες αλληλοεπιδρούν. Οι φοιτητές δημιούργησαν τη δική τους εικονική έκθεση μέσω της υπηρεσίας artsteps.com, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ψηφιακής μουσειογραφίας, που επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί, να διαχειριστεί και να παρουσιάσει ψηφιακά έργα τέχνης με ενδιαφέροντα και παιγνιώδη τρόπο. Η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει αποτελεσματικά στην προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης και στον εμπλουτισμό του εικαστικού λεξιλογίου και της δημιουργικότητας των εκπαιδευόμενων. Τέλος, ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και ανάπτυξης της σκέψης.