6977301725
6974479464
6972038117
Επαγγελματική εξουθένωση Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλείας: δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Επαγγελματική εξουθένωση Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλείας: δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Περίληψη:

Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας, ως διοικητικό στέλεχος με ρόλο καθοριστικό, απαιτητικό και πολυδιάστατο για την αποτελεσματική λειτουργία της είναι ιδιαίτερα ευάλωτος να εκδηλώσει το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση που έχουν τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας στο επίπεδο επαγγελματικής τους εξουθένωσης. Η έρευνα ήταν ποσοτική και διεξήχθη με το ερωτηματολόγιο «Maslach Burnout Inventory–Education Survey (MBI-ES)» στο σύνολο των Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, τον Απρίλιο 2018 με ποσοστό ανταπόκρισης των συμμετεχόντων 98,5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό τμημάτων του σχολείου και τη διάσταση της αποπροσωποποίησης των Διευθυντών. Επιπλέον, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε ως προς τη μεταβλητή: περιοχή στην οποία εδρεύει το σχολείο (αστική, αγροτική), η οποία επηρεάζει τις αντιλήψεις των Διευθυντών για το επίπεδο της επαγγελματικής τους εξουθένωσης τόσο ως προς τη διάσταση των προσωπικών επιτευγμάτων όσο και τη διάσταση της αποπροσωποποίησης.