6977301725
6974479464
6972038117
Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Επιμορφωτικά Προγράμματα: Κίνητρα και Εμπόδια
Συμμετοχή Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Επιμορφωτικά Προγράμματα: Κίνητρα και Εμπόδια
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πλαίσιο, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε με σκοπό να καταγράψει την επίδραση μιας σειράς εμποδίων και κινήτρων στην απόφαση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα. Η καταγραφή της επίδρασης βασίστηκε στην εκτίμηση των ίδιων των εκπαιδευτικών, ενώ καταγράφτηκε επίσης ο βαθμός συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα και η εκτίμησή τους σχετικά με την αναγκαιότητα και την επάρκεια των προσφερόμενων επιμορφώσεων. Η έρευνα διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 με ποσοτική μεθοδολογία και το δείγμα αποτέλεσαν 207 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αν και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ αναγκαία την επιμόρφωση, είχαν χαμηλό βαθμό συμμετοχής σε αυτή, ενώ εξέφρασαν μέτρια ικανοποίηση από τις προσφερόμενες επιμορφωτικές ευκαιρίες. Τα κυριότερα κίνητρα συμμετοχής σε επιμορφώσεις σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική ανάπτυξή τους, ενώ τα κυριότερα εμπόδια σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προγραμμάτων.