6977301725
6974479464
6972038117
Οι μεταβολές στον ρόλο του καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια προκαταρτική προσέγγιση.
Οι μεταβολές στον ρόλο του καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια προκαταρτική προσέγγιση.
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τις εκπαιδευτικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον τρόπο που επέδρασσε στο ρόλο των καθηγητών και στις δεξιότητες που συνεπάγεται ότι πρέπει να αναπτύξουν οι ακαδημαϊκοί για να ανταποκριθούν στις αλλαγές. Σκοπός είναι η ανάδειξη του ρόλου των καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή των δεξιοτήτων αυτών για την προώθηση του διδακτικού τους έργου. Κατά την ποιοτική προσέγγιση που ακολουθείται διερευνώνται απόψεις ακαδημαϊκών μέσα από συνεντεύξεις στην περιοχή της Πάτρας και προσδιορίζεται ο ρόλος τους συμπληρωμένος από θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφία. Η πλειονότητα του δείγματος ανήκει στις θετικές επιστήμες και οδηγεί σε συμπεράσματα για πολύπλευρο και δύσκολο ρόλο των καθηγητών. Ως βασική δεξιότητα αναφέρεται η επιστημονική κατάρτιση και ως σημαντικότερη αλλαγή αναφέρεται ο Νόμος 1268/1982 από το σύνολο του δείγματος. Η παρούσα έρευνα αποτελεί το έναυσμα για περαιτέρω μελέτες χωρικά και χρονικά, καθώς γι’ αυτό το ζήτημα κυρίως στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ανάλογες μελέτες.