6977301725
6974479464
6972038117
Κοινωνικές ικανότητες και επαγγελματική εξουθένωση: εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής
Κοινωνικές ικανότητες και επαγγελματική εξουθένωση: εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, καθώς και η διερεύνηση της πιθανής επαγγελματικής τους εξουθένωσης. Αξιοποιήθηκε η δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου συλλογής δεδομένων. Στην έρευνα συμμετείχαν 87 εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής, οι οποίοι διδάσκουν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοί σε σχέση με τις κοινωνικές τους ικανότητες και δεν αισθάνονται ιδιαίτερα εξουθενωμένοι. Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ των κοινωνικών ικανοτήτων και της επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται ότι συνδέονται κατά αρνητικό τρόπο μεταξύ τους.