6977301725
6974479464
6972038117
Ιστορικά Αριθμητικά Συστήματα με χρήση ΤΠΕ σε φοιτητές
Ιστορικά Αριθμητικά Συστήματα με χρήση ΤΠΕ σε φοιτητές
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα λογισμικό για την αξία θέσης ψηφίου σε τέσσερα αριθμητικά συστήματα της αρχαιότητας. Το λογισμικό, που σχεδιάστηκε με την εφαρμογή «scratch» χορηγήθηκε σε εικοσιένα προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτήν την ποιοτική έρευνα πεδίου στόχος είναι η περιγραφή και η ερμηνεία των απαντήσεων των φοιτητών στις δοκιμασίες του λογισμικού, αλλά και των απαντήσεων σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σχετικές με το κάθε αριθμητικό σύστημα. Ειδικότερα, διερευνάται αν οι φοιτητές κατανόησαν την αξία θέσης ή μη ψηφίου και τον τρόπο δημιουργίας ενός αριθμού στα αρχαία συστήματα αρίθμησης. Τα ερωτήματα που απαντώνται σχετίζονται με τις επιδόσεις των φοιτητών και την επίδραση του φύλου σε αυτές. Από την ανάλυση των δεδομένων δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στις επιδόσεις με κριτήριο το φύλο ενώ παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των συστημάτων. Ενδιαφέροντα είναι επίσης τα ευρήματα από την ανάλυση των δεδομένων στις απαντήσεις ανοιχτού τύπου.