6977301725
6974479464
6972038117
Μέτρηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών γραμματείας ακαδημαϊκού οργανισμού
Μέτρηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών γραμματείας ακαδημαϊκού οργανισμού
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γραμματείας ενός Τμήματος ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της εκτίμησης του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών. Η ποιότητα της υπηρεσίας έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως. Στην Ελλάδα αρχίζει να επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως επειδή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων που χορηγούνται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο SERVQUAL, το οποίο προσαρμόστηκε κατάλληλα για τη διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας, της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών της Γραμματείας του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, σχεδόν συμβαδίζει με τις προσδοκίες τις οποίες έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.