6977301725
6974479464
6972038117
Μηχανισμός προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle: Αξιολόγηση και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης
Μηχανισμός προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle: Αξιολόγηση και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης
Περίληψη:

Παρόλο που το Moodle υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων και διαθέτει εργαλεία που βοηθούν τον καθηγητή να οργανώσει το μάθημα του, διαθέτει ένα εγγενές μειονέκτημα. Το μειονέκτημα αυτό είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευόμενου, όπως είναι ο μαθήτυπος και η προηγούμενη γνώση, παρουσιάζοντας το ίδιο ακριβώς μάθημα σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευόμενου βελτιώνει την επίδοση του. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας διετούς αξιολόγησης ενός μηχανισμού προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας ο οποίος ενσωματώθηκε στο Moodle και χρησιμοποιεί τεχνικές που βασίζονται τόσο στη γνώση όσο και στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου, καθώς επίσης και η διερεύνηση τρόπων βελτίωσης του. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν ότι επηρεάζεται θετικά η απόδοση των φοιτητών που χρησιμοποίησαν το μηχανισμό.