6977301725
6974479464
6972038117
Λεξιλογικές ικανότητες σε γραπτά κείμενα εφήβων: Ερευνητική μελέτη
Λεξιλογικές ικανότητες σε γραπτά κείμενα εφήβων: Ερευνητική μελέτη
Περίληψη:

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το κείμενο αποτελεί κεντρικό άξονα αναφοράς. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καλούνται να κατανοήσουν αλλά και να παράξουν κείμενα τόσο αφηγηματικά όσο και μη αφηγηματικά, με τα δεύτερα να συνιστούν πιο απαιτητική μορφή παραγωγής γραπτού λόγου. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί αν οι έφηβοι μαθητές διαφοροποιούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου τόσο όσον αφορά την ηλικία όσο και το είδος του κειμένου με βάση λεξιλογικά κριτήρια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημόσια αστικά Γυμνάσια και Λύκεια της Λάρισας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές του δείγματος βρίσκονται εν μέρει στο επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου που αντιστοιχεί στην ηλικία τους, ενώ παρατηρήθηκε και μη αναμενόμενη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών τόσο ηλικιακή όσο και ανάμεσα στα δύο είδη κειμένων.